Organisatiestructuur

Organisatiestructuur

Zorgpartners Friesland is een stichting die 100% eigenaar/aandeelhouder is van Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV.

Bestuur Zorgpartners Friesland
De leden van het bestuur van Zorgpartners Friesland zijn tevens leden van de Raden van Commissarissen van MCL BV, Noorderbreedte BV en Tjongerschans BV.

 • De heer mr. M.J.G. Wintels, voorzitter
 • De heer dr. R.J. Meijer, lid
 • Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk, lid
 • De heer prof. dr. D.A. de Waard, RA MA, lid
 • Mevrouw drs. J.H.P.M. van der Wijst RC, lid
 • Prof. dr. D.L. van der Peet, lid
 • De heer A. Bonnema, lid

 

Directie MCL

 • De heer ir. P.M. Vink, voorzitter Raad van Bestuur
 • Mevrouw E.A. Bakkum MD, PhD, lid Raad van Bestuur (per 1 september 2018)
 • De heer dr. W.J.M. Lenglet, directeur medisch facilitair bedrijf en a.i. directeur Vastgoedbedrijf
 • Mevrouw drs. M.C. Kattouw RA, directeur informatie & administratie a.i.
 • De heer drs. A.J. van der Woerdt, directeur P&O en facilitaire dienstverlening
 • De heer dr. J.T. Prins, decaan MCL Academie
 • Mevrouw drs. G.E. Fukur, bestuurssecretaris

 

Raad van Bestuur Noorderbreedte

Noorderbreedte bestaat uit een tweekoppige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur vormt samen met de vier managers van de vier regio’s/vier zorgdomeinen en twee managers staf & ondersteuning het Management Team van Noorderbreedte.
De Raad van Bestuur en het Management Team worden ondersteund en geadviseerd door de bestuurssecretaris.
De Eerst Verantwoordelijke Specialist Ouderen Geneeskunde (EVSO) – die nog moet worden ingevuld – is adviseur en klankbord voor de bestuurder.
De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Het managementteam van Noorderbreedte bestaat uit:

 • Saskia van Opijnen, voorzitter Raad van Bestuur en voorzitter MT
 • Henri Janssen, lid Raad van Bestuur .
 • Anneke Adema, regiomanager West, ook verantwoordelijk voor WLZ kortdurende zorg
 • Bert Renkema, regiomanager Oost, ook verantwoordelijk voor WLZ langdurige zorg
 • Micha Klaas, regiomanager Midden, ook verantwoordelijk voor WLZ complexe zorg thuis
 • Anke Visser, manager klant & kwaliteit
 • Carla de Meijer, manager HR en organisatie ontwikkeling
 • Viola Zevenhuizen, manager Noorderbreedte Revalidatie en de multidisciplinaire behandeldienst

 

Directie en management Tjongerschans

 • De heer J.M. Wijnsma, directeur bestuurder
 • De heer W. Zwertbroek, voorzitter medische staf, tevens praktiserend gynaecoloog
 • De heer E. Bredenhoff, sectormanager snijdende vakken en logistiek
 • Mevrouw C. Duijndam, sectormanager a.i. beschouwende vakken
 • De heer drs. S.R. Hagoort, controller a.i.
 • Mevrouw B.C.M. Tuin, manager HRM
 • De heer H.H. Tromp, manager Facilitair Bedrijf
 • De heer T. Rijpma, bestuurssecretaris
 • De heer drs. X.H. de Vries, voorzitter MSB, tevens praktiserend KNO-arts 
 • Mevrouw J. Korporaal, voorzitter VSML, tevens apotheker

 

Afdeling inkoop werkt voor alle BV’s van Zorgpartners Friesland

 • Afdelingshoofd: dhr. K. Wijma

 

Belanghebbenden

MCL, Noorderbreedte en Tjongerschans hebben te maken met een groot aantal belanghebbenden. Er zijn formele verbanden tussen Raad van Bestuur en directies onder meer met verschillende cliëntenraden, ondernemingsraden, verpleegkundige adviesraad, medische staven. Er zijn ook verbanden met 'zusterorganisaties' van Zorgpartners Friesland, zoals KCL, Klinisch Chemisch Laboratorium, Radiotherapeutisch Instituut Friesland, GGZ Acute Zorg Leeuwarden. Controllers op het gebied van financiën, sociale zaken en ICT ondersteunen de Raad van Bestuur.

 

Voorwaarden voor Goed Toezicht

In opvolging van de wens van het Ministerie van VWS en de Tweede Kamer om tot een accreditatiestelsel voor Raden van Toezicht te komen, heeft een accreditatiecommissie in 2016 de voorwaarden van Goed Toezicht geformuleerd en aangegeven hoe Raden van Toezicht inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken dat zij continu werken aan Goed Toezicht.

Goed Toezicht zet drie waarden binnen Raden van Toezicht centraal:

 • Goed beslagen ten ijs: een goede toezichthouder gaat professioneel met zijn functie om. Daarom zal er cursorisch extra aandacht zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht en het leiderschap van de Raad van Toezicht;
 • Reflectie en evaluatie: van Raden van Toezicht mag worden verwacht dat zij ieder jaar evalueren en ten minste eenmaal per drie jaar onder externe begeleiding. In de tussenliggende periode zal de Raad van Toezicht andere vormen van reflectie hanteren;
 • Transparantie: de Raad van Toezicht moet herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Daarom moet altijd duidelijk zijn hoe een Raad van Toezicht te benaderen is, moet het laatste jaarverslag makkelijk terug te vinden zijn en geeft de Raad inzicht in zijn eigen bij- en nascholing.

Hoe de Raad van Toezicht van Zorgpartners Friesland presteert vindt u hier:  https://www.nvtz.nl/raden-van-toezicht/437-zorgpartners-friesland